Ti: Po, sD< ni, so tL<

yi; t< TA: R mo VO: Vw: xU:

睡觉时应该注意事项

2021-03-16 10:07:48 nyi. n,:{{ hits }}   do> tL<    Po, (U) su 李四夺

      TI:] yi; t< TA: mo; t< si< T: yi; t<] mo; v, si< yi; t< TA: hw: nA; m te, te, kD le] lA; PA, nyi: b: m o. mL: ku> si kw nyi< v, TA: sA; v ju: tA< x> w le] jo> lo xU: yi; mA. Ko l ku< V} 

      nyi:] yi; t< mL: jy: TA: z: zU: T: z:] do xU: T: do] yi; t< to; TA: z: xU: z:] do xU: do ny] ve; m. tA x> w le] yi; t< m: s] go> dE: tA< ji gu mo: j} 

      s] yi; t< TA: x< w KL: a: KL< T: TE] yi; t< TA: x< TE ny bU; mU> be o; di tA< x> le] my> Ju l ku< V} 

      li] yi; t< TA: wu< du kw pE< t< si< T: yi; t<] wu< du kw pE< t< si< yi; t< TA:] sA; v Fi: le si< go dE: tA< x> le ku< V} 

      Vw:] yi; t< TA: yi; t< gu g; lA; g; ji kw a< to< fi v, si< T: yi; t< (my: my: ny my. b vi tA< bA V)] a< to< fi v, si< yi; t< ny go dE: tA< ji gu m: jo] yi< Pe; m: Pu v, VO bA ny] w zi yi< do; go. l ku< V}si. t< m do: xU;