Ti: Po, k, co

3 v 15 nyi T po< tu:-lo:-c k, co tL< kw k, co fi ty, guo

云南独龙江景区恢复开放 每天限流300人

2021-03-18 11:08:42 nyi. n,:{{ hits }}   do> tL< 怒江大峡谷网   Po, (U) su

        3 v 15 nyi TA:] ko,-s tu:-lo: xU: no< xU: ci< Cy: kw; xU: xA, k, co myE: kw; jU: tL< le yi< do: bA Pu do l ny] tu:-lo:-c mo do j gu m mo do yi< xo: R je TL< d le m wu< nyi] 3 v 15 nyi T po< TA: we R tA< k, co fi ty, guo}

        Fi ni, 1 v 20 nyi TA:] ko,-s xA, kw ny mL: v d: m v l] fai w: gw nyi gw l m wu< nyi] tu:-lo:-c mo do j gu Ti: To< To< kw ny w: be nyi a: my, ti le v, si<] mo do xU< TL ny j: x< du jo, m wu< nyi] 1 v 21 nyi T po< TA: yi< b: kw be k, co l su tA< m: k, co fi Ti: fi< v: kDo}

        cy, w ny] tu:-lo:-c k, co tL< m ny 3 v 15 nyi T po< TA: k, co, l su tA< Ko ru jU, ny a li Ti: nyi V mi nA; nA; 8 jU, kw be mL: KL: 18 jU, kw V si<] k, co  tL< kw k, je to; ny ci< Cy: myE cU m kw be po, nyi k, l V be wu< v, CU m le; m: Fi] Ti: nyi TA: 300 ro le; dU je d] yi< zu k, l su ny xU: xU 30 hL TA: si< Ti: zu dU: je d V] v k, co l su ny dU je gu V mi j: x< du m: do le n, m R mo s du KL: xU: bo ti lA; Ko CU se: V jo:} si. t< m do: xU;