Ti: Po, do: xU;

Nu,-c fou kw Fo zu p xy; a: jU: tA< yi< PU bL. M: CU m yi< xU; bU; mU n. hL n. k: nA Fi; Tu< R lA be bA m Ku wu< To L

怒江州关于全民免费接种新冠病毒疫苗的倡议书

2021-03-31 16:04:42 nyi. n,:{{ hits }}   do> tL<    Po, (U) su 阿 蕊
Nyi< si< Ju> Nu,-c fou kw Fo zu p xy; a: jU: tA< yi< PU bL. M: CU m yi< xU; bU; mU n. hL n. k: nA Fi; Tu< R lA be bA m Ku wu< To L


Nu,-c fou kw Fo zu p xy; a: jU: bu]

Yi< xU; bU; mU n. hL m n. tu tu l m T po<] ro: fou Fo zu p xy; ny fou we fou fD, Ju le dL< dL< ho: m< m kw] a: jU: su le Ti: ni, Ti: sA; si: si: sA; TU si<] yi< xU; bU; mU. N. hL k: Fi: myE: m yi< zL ye w m pL< du] ro: fou kw ny yi< xU; bU; mU n. hL n. su Ti: ro li< m: jo,] yi< b: kw be n. hL cU< dU l lo xU: V mi Ti: ro li< m: jo,}

cU< lA; Ko m n. hL n. dE: d: m ny] ro: mi nA l: Fo v V m tA< Cu: jo su V lo] a mL] mU ko, dU dU kw yi< xU; bU; mU n. hL m ny go lE ti< m: n: n. PYE. cU< PYE> ty, nyi Q su kuD kw be cU< dU l m tA< R mo k: Fi: Vo: be ci< Cy: mU kw n. PYE l m tA< R mo k: Fi: Vo:q m ny go lE ti< m: n: sA; TU si< ye CU lo] n. hL k: Fi: R mo myE: m a TA: mL TA: ye CU m vy; nyi kw] yi< xU; bU; mU n. hL n. k: nA Fi; Tu< m ny j: x< du m: jo,] a: KL< k: to, sA; w: ti, m n. hL k: Fi: R mo Vo: Ti: xU: V lo}t fo y be kuD wu, yA, le yi< xU; bU; mU n. hL n. k: nA Fi; m yi< PU bL m: CU CU Tu< gL: Vo: ye m ny] Q Fo zu tA< d: wu< sw;] sA; my tA< d: wu< PUq Vo: ye ty, m tE, mo w du Vo] n. hL k: Fi: R mo myE: m ny] a: m. V mi ye co, m myE: V lo] yi< xU; bU; mU. N. hL n. k: nA Fi; Tu< m ny] Fo ro ci< Ci: tA< bA TA:] ci: Cy: go dE: ji fi n. m tA< po; R ty, m be Ti: vi Ku: su tA< ni, Ko; ni, nU gL: ty, m wu< jo: Vo] sA, hui, tA< bA Vo bA ny ci< Cy: myE: L. mA. co, be m: ye m: d ye co, m myE: Vo}

go pL< du] Vw nu: ny Ti: fou kw (18 Ko; TA: si m) Fo zu p xy; a: jU: tA< TE lE Ku wu< t< Vo] bA m: CU CU ni, Pu Pu be yi< xU; bU; mU. N. hL n. k: nA Fi; Tu< m kw ye t w: t lA] yi g; yi< ji kw nyi n, TL> su T: ye] ci< Cy: ye t m: CU be T: sw;] Fo ro ci< Cy: be ci< Cy: Ti: vi Ku: su] fai ny sA, hui, bE L a: KL< sw; j ty, m ni, rE: nyi] ro: a: jU: su Ti: Co go dE: ji m no-mU xy, tL si<] sA; w: v jo, m Ju nyi lo< bi m ty, mU tA< po; R lA! Nu tA< n. k: nA Fi; m yi< F: Tu< R w fi n, m] n. k: nA Fi; Tu< mi: jy: kw nu ny cE mi: ty, fi cA, K K (yi< nA<; kw ny ty, fi cA K K a li bo co, m jo, V) m de: si< yi< do: m bo ci< be mo< gL: w fi}

 

Nu,-c fou ci: pi, yE, J: Ko, cU, fo xi

2021 Ko; 3 v 30 nyi 

 

ty, fi cA, K K bo ci< Vo:

We xi, kw be ku si kw m A, we: m tA< nyi< v, gu TA:] yE, J: cA: fo (n. k: nA Fi; Tu<) be bo t< m tA< nyi<] fai n. k: nA Fi; Tu< m kw yi< do: bo ci< co, m a: jU: a li V ny go lE cU cU m bo ci< zo: v, gu TA:] Ti: cyo(v Ju d w) be bA m tA< nyi< si< j; lu: pE< kw yi< do: bo ci< t< m v Ju kD TA: d w] n. k: nA Fi; Tu< TA: cE mi: cA, K K yi< do: bo ci< v gu m mo< gL: si< bo ci< CU se: V} si. t< m do: xU;