Ti: Po, do: xU;

3 v 31 nyi TA: yE:-n: mU kw yi< xU; bU; mU n hL. N su yi< bL, 6 ro be n. cy, m: w m n do; le; L. le v, su 23 ro C: do l.o

3月31日0时至24时,云南新增确诊病例6例,新增无症状感染者23例

2021-04-01 12:00:00 nyi. n,:{{ hits }}   do> tL< 云南发布   Po, (U) su 忠林邓


3 v 31 nyi TA:] yE:-n: sD rui,-li, xU, kw be yi< xU; bU; mU n hL. N ty, su yi< bL, 6 ro be n. cy, m: w m n do; le; L. le v, su yi< bL, 23 ro C: do l.o}

3 v 31 nyi 24 jU, kw CI TA:] yE:-n: sD kw yi< xU; bU; mU n hL. N su 15 ro jo] n. cy, m: w m n do; L. le v, su 45 ro jo, si<] TE Ti: zu tA< ny TE tA< mo< n C: n xy, tL< kw go v. si< n C: n xy, gL: ty, guo} a lio bA ny] 2021 Ko; 3 v 31 nyi T po<] rui,-li, xU, ny l: Fo Ti: ro m: jo tA< hA: sw n do; jo, m: jo, C: nyi kD m kw be] yi< xU; bU; MU n. hL n do; jo, su 29 ro C: w le si<] TE tA< mo< n C: n xy, tL< kw go Ju kL si< n C: kD TA:] n HL. N ty, su 6 ro be n. cy, m: w m n do; le; L. le v, su 23 ro C: w leo} 

a mL] rui,-li, xU, ny l: Fo Ti: ro m: jo tA< hA: sw n do; C: myE: m m: n: n: ye ty, se: lo}si. t< m do: xU;