Ti: Po, sD< ni, so tL<

a< B< a le vU TA: SI< YI< HW: de; l s V?

瘦肉鸡饲养方法

2021-04-06 09:40:14 nyi. n,:{{ hits }}   do> tL<    Po, (U) su

a< B< nyi: ci< m: Fi jo m tA< yi< hw: ni, F de; l fi] yi< PU: F: F: my: ne wu: w fi to; bA ny] o; si> kw ye VO: s VO: m cw cw ye w fi} 

TI:] a< B< mL< be a< B< du> lA; nyi: b: yi< mu> m Ti bE cU, Ju kD} 

nyi:] a< B< mu> cU, kD gu k< nA<] a< B< tA< yi< bE kw bE kD si<] pi> si le,"be ny, fi] mi: vi sA; To< w fi] mL: F T: tL< w fi] yi< z. m zo: ne cw< w fi} 

s.] yi< z m KL: x.] xw>] z cw FI> cw<] si, Py:] o: Py: ni, CU; T: cw<] fai, ny yi< z. kw hw: FL] F: bo] lo Fi, hL. a< tA< vE, gL: si< cw<} 

g; si kw bo t< lo ye VO: s xU: m cw cw ye w VO bA ny] a< B< m Ti: vy: lo; TA: yi< hw: Ti: lo: Ci de; l d V}si. t< m do: xU;