Ti: Po, do: xU;

Nu,-c fou ko an mA; le fui< xU: wu ye su tA< vL vL C: xy, ty, m

重拳出击!云南怒江警方打击各类违法犯罪行为

2021-04-06 21:02:43 nyi. n,:{{ hits }}   do> tL< 云南网   Po, (U) su 忠林邓
Nyi< si< Ju> Nu,-c fou ko an mA; le fui< xU: wu ye su tA< vL vL C: xy, ty, m


Nu,-c fou ko an mA; ny Fo zu p xy; bE L: myE: cU> m ye be myE: cE, PA: v, m lo cw] myE: ye zu bE PA: nyi xU: mi xU: cE, myE: kw fui< xU: wu ye su tA< vL vL C: xy, kD TA:] fui< xU: wu ye su 20 ro Fo, ru w le] Fo zu p xy; bE L: PU L: 162 mL: PA; m: Fi hw l: j w leo}

a lio bA ny] 3 v 19 nyi TA:] Ju:-ko, xA, ko an co: le j; lu: pE< tA< mo< fui< xU: xU: ye VO: 1 cE, C: w leo} cy, mL ny] Ju:-ko, xA, ko an co: le myE: C: nyi m kw be] fui< xU: wu ye su hL: tA< si. myE> v, su Ti: ro ny Fi. tA< si. myE> v, su Ti: ro myE> kw be xy, j v, m yi: G: f, Ju, m rE: nyi] vi Py, kw Py, PU bL du Pu V be bA si<] t we, Ti: m f, Ju, Pu m 150 mL: PA; PA< R jeo} go k< nA<] j; lu: pE< w lo: kw be PA< R v, lo 150 mL: PA; m yi< L: V m yi: G: f, Ju, kw kL R ye si<] j; lu: pE< kw be FL: py pL, lA; Ko VO: be nE< bA; fui< xU: wu ye VO: L lA; ye ty,”lo} 2020 Ko; 7 v 20 nyi TA:] mi: ci bu le fui< xU: wu ye su hL: tA< si. myE> v, su wo, Ti: ro tA< jU: k lo cw Fo, ru kDo} fai ny] a mL TE Ti: fi< TA:] fuI< xU: wu TE Ti: cE, tA< ye t su Fi. tA< si. myE> v, su wo, Ti: ro tA< V mi Fo, ru kDo}

TE nyi: s: nyi TA:] lu:-sui xU, ko an mA; ny Ku: fuI< xU: wu 40 cE, C: w le si<] TE tA< mo< fui< xU: wu ye su 16 ro Fo, ru w le nyi] Fo zu p xy; bE L: PU L: 12<5 mL: PA; m: Fi hw me, l: l.o}

a lio bA ny] lu:-sui xU, ko an co: xi: fL t, tui,] w an t, tui, su le yi< zL C: me, m kw be] mo: To: Ku: fui< xU: wu ye su yi, tA> si myE: v, su 2 ro C: me, w leo} fai ny] 3 v 16 nyi TA:] s,-c fD, yi< w: vi Ku: kw be fui< xU: wu ye su yi, tA< si. myE> v, su 2 ro tA< Fo, ru mL le nyi] Ku: py v, lo xU: mo: To: 9 m ru x l: l] PU L: 4 mL: PA; hw me, l: l.o}

3 v 29 nyi TA:] Fo zu p xy; le ye j w: j m kw be] lu:-sui xU, ko an co: t,-xi-ti, PA, Fu: so su le vi Ku: kw yi< xU: yi< je: Ku: TL. su li tA< si. myE> v, su 2 ro Fo, kD] fai ny] j; wu< nD< 2 m be yi< xU: yi< je: a< ti< C: x w le] Fo zu p xy; bE L: PU L: 6000 PA; m: Fi hw me, l: l.o}

a mL TE Ti: fi< TA:] l:-PI: xA, ko an co: Ju, hw: s PA, Fu: so su le mo: To: Ku: fui< xU: wu 3 cE, C: w le si<] fui< xU: wu ye su 2 ro Fo, ru kD] mo: To: 1 m ru x l: l.o} a lio bA ny] 3 v 9 nyi TA:] l:-PI: xA, ko an co: Ju, hw: s PA, Fu: so mi: ci ny Fo zu le ko, m< l m lo cw] fuI< xU: wu ye su ny n: vo, vo,] mD: nD, tU< du tU< nyi Ku: TL ty, m tA< v, si<] yi< zL C: tE, v, gu k< nA< Ti: w: Fo, ru kDo}si. t< m do: xU;